Oscar Fredriksson– Vi bidrar med innovativa idéer och nytänkande för att skapa en modern offentlig förvaltning

– Vi visar hur ett effektivt tillsynsarbete och ett bra företagsklimat är två sidor av samma mynt

– Vi ger kommuner tydliga verktyg för att skapa bättre lokalt företagsklimat och ökad tillväxt

Oscar Fredriksson, VD Regelrådgivarna och ordförande i Tillväxt och Tillsyn

Regelrådgivarna är ett konsultbolag som bidrar med innovativa idéer och nytänkande för att skapa en modern offentlig förvaltning. Vi baserar vårt arbete på konkreta nationella exempel och internationella studier och rekommendationer från bl.a. OECD. Vi visar hur en effektiv myndighetsutövning och ett bra företagsklimat är två sidor av samma mynt.

BildTillväxt och Tillsyn är en ideell förening med syfte att utveckla nya arbetssätt som bidrar till att länka samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete. Vi har i samarbete med kommuner och näringslivsorganisationer tagit fram en förstudie som underlag för alla kommuner som vill utveckla nya arbetssätt. Här finns vår senaste rapport med slutsatser och åtgärdsförslag.

Ett område där arbetet med tillsyns- och tillväxtfrågor har stor betydelse är besöksnäringen som redan idag omsätter 269 miljarder och levererar 159 000 jobb i hela landet. Se filmen och låt sedan oss berätta hur ett moderniserat och mer företagsorienterat tillsynsarbete kan bli en motor för tillväxt inom besöksnäringen…..


Kontakta mig direkt på e-post oscar@regelradgivarna.se eller ring 0702-001975
Oscar Fredriksson, VD Regelrådgivarna och ordförande för Tillväxt och Tillsyn

____________________________________________

Statskontoret förordar Tillväxt och Tillsyns avgiftsmodell för livsmedelskontroll och lyfter fram arbetet i Rättviks kommun

Statskontoret har på regeringens uppdrag frågan om hur avgiftsfinansieringen bör utformas för att skapa en mer effektiv livsmedelskontroll. Särskilt fokus har legat på att granska den avgiftsmodell som använd i Rättviks kommun som en del av konceptet Tillväxt och Tillsyn.

– Vi har arbetat sedan 2009 med att utveckla arbetssättet Tillväxt och Tillsyn här i Rättviks kommun och det är glädjande att våra goda erfarenheter nu även börjar få genomslag på nationell nivå säger Markus Svensson, näringslivschef och Martin Clarstedt, miljö- och byggchef i Rättviks kommun.

– Det är mycket glädjande att den modell som vi tillämpar inom Tillväxt och Tillsyn så tydligt framhålls som ett bra exempel säger Oscar Fredriksson ordförande Tillväxt och Tillsyn.

Läs mer om Tillväxt och Tillsyn 

____________________________________________

”Genom ökad dialog skapas en positiv spiral som både lyfter företagsklimatet och ökar företagens kunskapsnivå om gällande regelverk”

Tillväxt & Tillsyn är en fungerande modell för att omsätta OECD:s rekommendationer i praktisk handling för att minska regelbördan och bygga upp en tillsynsverksamhet som företagaren uppfattar som mer rättvis och förutsägbar. Nu i juni avslutas den förstudie vi genomfört tillsammans med Svensk Handel, Visita, LRF, Gotland, Åre, Rättvik, Orsa, Mora, Älvdalen och Härjedalen. Länk till en av alla artiklar som skrivits om projektet.

____________________________________________

”I Jönköping gör vi nu en satsning för att få våra olika förvaltningar att arbeta med ett tydligt helhetsperspektiv i kontakten med företagen”

Detta säger Camilla Littorin, Näringslivschef i Jönköpings kommun som just nu genomför Regelrådgivarnas föreläsningsserie Företagsklimat i fokus. Syftet är att ge kommunens olika förvaltningar och tjänstemän en tydligare helhetssyn när det gäller kommunens roll och en ökad förståelse för företagens villkor.

____________________________________________

”Cool och saklig med en utstrålning som får folk att lyssna”

Citatet kommer från en bygglovsinspektör i Huddinge kommun som nyligen lyssnade till Oscar Fredrikssons föreläsning om behovet av en reformerad kommunal regeltillämpning.

____________________________________________

”Förmågan att dra paralleller mellan vårt förnyelsearbete i Rättvik och internationella erfarenheter har varit ett stort stöd när vi mött motstånd för våra idéer”

 Citatet kommer från Markus Svensson, Näringslivschef i Rättviks kommun.

____________________________________________